Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KOSZARY.COM

 

Sklep internetowy Koszary.com (zwany dalej także „Sklepem”), działający pod domeną www.koszary.com, prowadzony jest przez Macieja Stupkiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa „MAGNUS” Maciej Stupkiewicz, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Stegna pod numerem 0743. Numer NIP 578-002-19-76. Siedziba przedsiębiorcy mieści się przy ul. Powstańców Warszawy 49, 82 – 103 Stegna, natomiast siedziba Sklepu znajduje się przy ul. Warszawskiej 31, 82 – 100 Nowy Dwór Gdański.


§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu Koszary.com.
2. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla wyświetlania stron www.
3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Kupującym jest konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep na stronie koszary.com w chwili składania zamówienia.
4. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących.
6. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie.

§ 2
Składanie zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub mailem na adres: sklep@koszary.pl można składać przez całą dobę. Możliwe jest także złożenie zamówienia faksem pod numerem 55 246 42 42 lub telefonicznie pod numerem 55 247 59 62 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.
2. Zawartość sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składa ofertę kupna określonego towaru. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.
3. O przyjęciu zamówienia do realizacji Kupujący zostanie poinformowany poprzez pocztę e-mail.
4. Modyfikacja lub anulowanie zamówienia przez Kupującego jest możliwe do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane.
5. Sklep wysyła powiadomienia na adres mailowy Kupującego o zmianie statusu zamówienia. Aktualny status realizacji zamówienia zarejestrowany Kupujący może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto.
6. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
1) przelewem na rachunek bankowy Sklepu o numerze
49 1140 2004 0000 3802 4266 3601
(w tytule prosimy wpisać numer zamówienia),
2) przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem serwisów www.payu.pl lub www.paypal.com,
3) gotówką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem) lub osobiście w siedzibie Sklepu (przy ul. Warszawskiej 31, 82 – 100 Nowy Dwór Gdański).

§ 3
Realizacja zamówień

1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy rejestracji lub przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.
2. W przypadku gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub gdy zamówienie budzi uzasadnione zastrzeżenia obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia.
3. Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sklepu po wcześniejszym uzgodnieniu.
4. Sklep dokłada wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkrótszym terminie. Towary, które w opisie mają status „dostępny” wysyłane są w ciągu 1-3 dni roboczych; w przypadku pozostałych towarów w ich opisie pod pozycją „status” podany jest termin wysyłki.
5. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Ponadto Kupujący może także wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub też zrezygnować tylko z towaru, który wydłuża czas realizacji zamówienia.
6. Wraz z towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub fakturę VAT lub fakturę Vat-marżę.
7. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki znajdują się w formularzu składania zamówienia i są uwidaczniane w momencie finalizowania zamówienia. Koszty przesyłki doliczane są do każdego zamówienia. Koszty przesyłek podane w formularzu dotyczą wyłącznie przesyłek krajowych. Koszty przesyłek zagranicznych uzgadniane są indywidualnie z Kupującym.

§ 4
Reklamacje

1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sklepu, e-mailem na adres: sklep@koszary.pl, faksem pod numerem 55 246 42 42 lub osobiście w siedzibie Sklepu (przy ul. Warszawskiej 31, 82 – 100 Nowy Dwór Gdański).
3. W przypadku złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć zakupiony towar na adres Sklepu, chyba że Kupujący został poinformowany przez Sklep o takiej formie rozpatrywania reklamacji, która nie wymaga dostarczenia towaru do Sklepu.
4. Reklamacje (z tytułu niezgodności towaru z umową) składane przez Kupujących mających status konsumenta rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
5. Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową, jeżeli nie zawiadomi Sklepu o niezgodności zakupionego towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od wykrycia niezgodności. Konsument traci także swoje uprawnienia z upływem dwóch lat od wydania mu towaru, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana termin ten wynosi rok (informacja, że towar jest używany znajduje się w opisie danego towaru).
6. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami do reklamacji stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Kupujący niebędący konsumentem.
7. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.
8. Jeśli zakupiony towar dotarł do Kupującego w stanie wskazującym na uszkodzenie w transporcie, Sprzedawca zaleca sporządzenie w obecności kuriera protokołu reklamacyjnego. Brak protokołu reklamacyjnego może istotnie utrudnić dochodzenie ewentualnych roszczeń od firmy kurierskiej oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.
9. Sklep nie przyjmuje przesyłek zawierających reklamowany towar, wysłanych przez Kupujących „za pobraniem” – z wyjątkiem przesyłek wcześniej uzgodnionych ze Sklepem. Ewentualny zwrot pieniędzy za reklamowany towar następuje zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 5
Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (tj. realizowanych na indywidualne zamówienie).
2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
3) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
4) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
5) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier hazardowych.
3. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. Koszty przesyłki zawierającej zwracany towar obciążają konsumenta.
5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
6. Po odstąpieniu od umowy Sklep dokonuje na rzecz konsumenta zwrotu kosztów zakupu.
7. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.
8. Sklep nie przyjmuje przesyłek zawierających zwracany towar, wysłanych przez Kupujących „za pobraniem” – z wyjątkiem przesyłek wcześniej uzgodnionych ze Sklepem. Zwrot pieniędzy za zwracany przez Kupującego towar następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§ 6
Sprzedaż towarów potencjalnie niebezpiecznych

1. Zgodnie z art. 11 pkt 6 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego. Wobec powyższego prezentowane na stronie Sklepu gazy obezwładniające są całkowicie legalne.
2. Pomimo braku obowiązku posiadania zezwolenia gazy obezwładniające są zaliczane do broni (w rozumieniu ww. ustawy o broni i amunicji) i dlatego też mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim po okazaniu dokumentu tożsamości (zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym). Wobec powyższego transakcja sprzedaży dokonana poprzez Sklep zawierana jest pod warunkiem okazania przez Kupującego dokumentu tożsamości – wyłącznie przy odbiorze osobistym.
3. Gazy obezwładniające powinny być używane jedynie w obronnie koniecznej, tj. w reakcji na bezprawny, bezpośredni i rzeczywisty zamach (atak).
4. W myśl art. 4 ww. ustawy o broni i amunicji prezentowane na stronie Sklepu noże oraz repliki (atrapy) karabinów i granatów nie są zaliczane do broni, wobec czego ich zakup oraz posiadanie jest całkowicie legalne.

§ 7
Rejestracja i ochrona danych osobowych

5. Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie lub formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
6. Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu internetowego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
8. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sklep zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 8
Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.
4. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się ze Sklepem mailem na adres: sklep@koszary.pl lub telefonicznie pod numerem 55 247 59 62 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.
5. Niniejsza wersja regulaminu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie http://www.koszary.com/Regulamin-cterms-pol-18.html od dnia 26.09.2016.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel